Finques


Sol-liciti pressupost El bon funcionament d’una Comunitat deriva també d’encarregar l’administració i gestió de tota la seva activitat a un professional degudament qualificat per a l’exercici d’aquesta activitat, tal i com la nostra empresa ofereix amb el nostre Administrador de Finques degudament Col•legiat a l’Il•lustre Col•legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida amb el nº 5400.

 

Sol-liciti pressupost

Les atribucions que ofereix el nostre departament son:

1. Dur la Comptabilitat de la Comunitat de Propietaris, registrar les factures i custodiar-les.

2. Oferir informació detallada sobre l'estat de comptes al President i a tots els propietaris en la periodicitat que es determini i que comprendrà:

• relació d'ingressos i despeses,
• la relació de les partides
• i relació dels rebuts pendents en un llistat dels impagats.

3. La confecció, emissió i gestió dels rebuts, amb la periodicitat establerta en la pròpia Comunitat. Els rebuts s'enviaran al compte domiciliat de cada propietari. El propietari que ho desitgi podrà pagar-los directament realitzant un ingrés al número de compte de la comunitat, que li facilitarem.

4. El control d'impagats i devolucions, duent a terme els tràmits necessaris per a aconseguir el cobrament, inclòs actuant judicialment si fos necessari. (amb honoraris a part). Intervenir en la reclamació de les despeses de la comunitat i la presentació i seguiment de la petició inicial de procediment monitori a reclamar les despeses de comunitat.

5. Preparar amb la suficient antelació el Pressupost econòmic i el repartiment de les quotes per a l’any següent, per a presentar-lo a la Junta de Propietaris.

6. Convocatòria de la Junta Ordinària i les Extraordinàries amb l'antelació establerta per la Llei, la redacció de l'Acta resultant i la remissió a tots els propietaris absents i presents a la Junta.

7. La gestió de contractació del manteniment de les zones comunes, i a efecte de realitzar les reparacions pertinents (salvant les de petita natura i les extraordinàries).

8. Atendre a la conservació de l’immoble, disposant les reparacions i mesures que resultin urgents, donant immediat compte al President i als propietaris, en el seu cas, i procedir immediatament a les de mer tràmit, gestió i millora.

9. Cerca i presentació a la Junta de pressupostos diversos, per a la valoració d’actuacions. Vetllar pel bon funcionament de l’edifici, les seves instal•lacions i serveis, i dur a terme a aquests efectes les oportunes advertències als titulars.

10. Representació general de la Comunitat davant qualsevol organisme que ho sol•liciti, tant sigui municipal, comarcal, provincial, autonòmic o nacional, i per a qualsevol assumpte de que afecti a la Comunitat o quan per la seva importància així ho sol•liciti: l’Ajuntament, Hisenda, les Companyies Subministradores d’electricitat i aigua, els Bancs, Correus, etc., si es troba facultat expressament per la Junta o bé pel Sr. President en cas d’absència, degudament apoderat notarialment.

11. Dipòsit i custòdia durant l’any en curs i el immediatament anterior de la documentació de la Comunitat, estant a disposició de qualsevol membre de la Comunitat que sol•liciti revisar-la.

12. En quan a l'assessorament jurídic legal, aquest serà gratuït en quant a les consultes que realitzin els propietaris.

13. Confecció de Canal de TV Comunitari en el que es plasma la informació de la comunitat, a l’estil d’un taulell d’anuncis dinàmic on es penjaran els comptes, els telèfons d’interès i emergències, comunicacions, avisos, llistat industrials, serveis varis,....

14. Emissió de circulars de normativa, requeriments, comunicacions, i/o serveis dels industrials contractats en la comunitat.

15. Executar els acords adoptats en matèria d’obres i efectuar els pagaments, i realitzar els cobraments que siguin procedents.

16. Actuar, en el seu cas com a Secretari de la Junta i custodiar a disposició dels titulars la documentació de la Comunitat.

17. Totes aquelles atribucions que els hi confereixi la junta.

- Avis legal - Globalgest. Tots els drets reservats.
Copyright 2011 Finques. By Joomla 1.7 templates and hosting service by justhost reviews. All Rights Reserved.